Lidmaatschap opzeggen?
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail, gericht aan de ledenadministratie. Dit geldt steeds voor de duur van een verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Bij tussentijds opzegging moet de contributie voor het hele lopende verenigingsjaar nog worden betaald. Het resterende bedrag voor het kledingpakket dient ook te worden betaald voordat het lidmaatschap beëindigd wordt. Dit geldt ook voor eventuele openstaande boetes.
Ook eventuele in bruikleen gekregen materialen/kleding van WSV zullen ingeleverd dienen te worden.

Het komt vrij vaak voor dat de reden van het niet betalen van de contributie een reeds eerder opgezegd lidmaatschap is. Een lid meent het lidmaatschap als te hebben opgezegd, bijvoorbeeld door de leider of de trainer dit mondeling mee te delen. Dat is echter niet op die manier mogelijk.

Geef bij de opzegging ook de reden van de opzegging aan.
Het emailadres is ledenadministratie.voetbal@wsv-apeldoorn.nl